భజన పాట: శ్రీ పార్వతీ దేవి (కాళహస్తి మహత్యం)

పల్లవి: శ్రీ పార్వతీ దేవి, చేకోవె శైలకుమారి || 2 ||
మా పూజలే తల్లి, గౌరీ శంకరీ, గౌరీ శంకరీ || 2 ||

చరణం: ప్రాపునీవె పాపహారి, పద్మ పత్ర నేత్రి || 2 ||
కాపాడరావమ్మ కాత్యాయిని || 2 ||

చరణం: నిన్ను నమ్మినాను తల్లి, అన్నపూర్ణ దేవి || 2 ||
పాలింపరావమ్మ పరమేశ్వరి || 2 ||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s