మంగళ హారతి పాట: చక్కాని సాంబశివునికి

పల్లవి: చక్కాని సాంబశివునికి జయ మంగళం, మా తండ్రి సోమెశ్వరునికి శుభ మంగళం,
సుందారి పార్వతమ్మకు నిత్య మంగళం ||

చరణం: పారేటి సర్పములనుబట్టీ, పరమేశ్వరుడు ధరియింపగా,
బుస్సుమనుచూ పడగాలెత్తి, మెడలోన హారముగా మెరియగ ||

చరణం: బూది నిండా బూసుకోని, మేనిపై పులిచర్మము గప్పిన,
మేటిగా రుద్రాక్షామాలలు, ప్రీతితో ధరియించిన స్వామికి ||

చరణం: మూడు కండ్లా మహా దేవుడూ, మురహరుడు పరమేశ్వరుడు,
ఆది అంతము లేని శివునికి, అచ్యుతునీ కన్నాతండ్రికి ||

చరణం: ముదము మలరగ జడలలోనా, ముద్దుల గంగను దాచిన వానికి,
ముద్దుల నెద్దు ఎక్కిన వానికి, మూడు జగములు యేలె స్వామికి ||

చరణం: ఉండే ఇళ్ళు, వంటా పాత్రా, కట్టుబట్టా లేని శివునకు,
కప్పెరాతో భిక్షామెత్తి, మూడు జగములు యేలె స్వామికి ||

Advertisements

One thought on “మంగళ హారతి పాట: చక్కాని సాంబశివునికి

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s