మంగళ హారతి పాట: రత్నఖచితా హస్తము వాడా

పల్లవి: రత్నఖచితా హస్తము వాడా, రత్నహారాలున్నావాడా, పసిడి కొండా వదిలి వచ్చావా,

వైకుంఠ వాసా, రాళ్ళ కొండలో దాగియున్నావా ||

చరణం: కృష్ణ దాటీ, పెన్న దాటీ, కొండగుట్టాలెన్నో దాటీ, ఏడు కొండాలెక్కియున్నావా,
ఓ వేంకటరమణా, మాట వినీ మాయమైతీవా ||

చరణం: అమ్మ నీపై అలగి ఉందో, అమ్మ పైన అలగీ నావో, అమ్మ నీదు చూడ వైతివీ,
ఓ దేవ దేవా, దిక్కు నీవే దీన రక్షకా ||

చరణం: కన్నుమూసీ నిన్ను తలచీ, కరములెత్తీ మ్రొక్కుచుంటీ, కాలదన్నీ కూలదోస్తావా,
ఓ వేంకటరమణా, బిడ్డలంతా ఏమి కావాలీ ||

చరణం: చాటు పరువూ, పురము వీడి, చేరినావు కొండాపైనా,  వెంకటేశ్వర్ల భజన సమాజం,
ఓ వేంకటరమణా, చేరదీసీ మమ్ము బ్రోవవా ||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s