మంగళ హారతి పాట: శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకు రారమ్మా

శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకు రారమ్మా, మనసారా స్వామిని కొలిచీ హరతులీరమ్మా || 2 ||

నోచినవారికి నోచిన వరము, చూసిన వారికి చూసిన ఫలము || శ్రీ ||

స్వామిని పూజించే చేతులె చేతులట, ఆ ముర్తిని దర్శించే కనులే కన్నులట || 2 ||

తన కథవింటే ఎవ్వరికైనా జన్మ తరయించునట || శ్రీ ||

ఏ వేళైనా, ఏ శుభమైనా, కొలిచే దైవం, ఈ దైవం, ఆ … || శ్రీ ||

అన్నవరములో వెలసిన దైవం ప్రతి ఇంటికి దైవం….. || శ్రీ ||

అర్చన చేద్దామా మనసు అర్పన చేద్దామా, స్వామికి మదిలోనా కోవెల కడధామా

పధి కాలాలు పసుపు కుంకుమలిమ్మని కోరేమా || శ్రీ ||

మంగళమనరమ్మా జయమంగళమనరమ్మా, కరములు జోడించి శ్రీ నందనమలరంచి,

మంగళమగు శ్రీ సుందరమూర్తికి వందనమనరమ్మా || శ్రీ ||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s