మాటల తూటాలు: అనుభవాలు

 

నిద్ర సుఖమెరుగదు, ఆకలి రుచెరుగదు

Advertisements